پیشنهاد مشاهده

گشت ارشاد یا خط تولید

ایجاد تنفر و ‌بدبینی؟

تو بازار بهش میگی بخـر!

تو خیابـون میگی نپوش