دختر چادری و با حجاب یا چی؟

حواشی داستان حجاب یا بی حجاب

جز خانوما کسی این کلیپو نبینه

تا آخر کلیپ حتی پلک هم نزن…