من اشتباه کردم از رییسی حمایت کردم حتما تا آخر کلیپ رو ببین تا بدونی چرا

حواست باشه

این کلیپ رو به هیچ عنوان از دست نده

تو ۵ دقیقه، از مهمترین وقایع کشــورت

تو یک ســــال اخیــر باخبر شو !!!