پخش برای اولین بار

سیدنا گزارش تصویری از قطر فرستاده

از درگیری با منافقین و برانداز ها قبل از بازی

ایران و ولز در خارج از استادیوم

تا لحظات حساس بازی و لحظه گل و شادی مردم

اتفاقاتی که حواشی زیادی داشت